۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
1392/05/15

با توجه به آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه هاي درسي به دانشگاهها و به منظور ايجاد هماهنگي هاي لازم و رفع اشكالات و كاستي هاي موجود در برنامه هاي درسي، چارچوب واحدهاي درسي دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به صورت زير ارائه مي گردد:

1-دوره هاي كارشناسي:

1-1 - گروه هاي آموزشي داراي گرايش: دروس عمومي (حداكثر22 واحد)، دروس پايه(30-16 واحد)، دروس اصلي مشترك(55-40 واحد)، دروس تخصصي گرايش(40-25 واحد) و دروس اختياري(18-6 واحد).
2-1-  گروههاي آموزشي بدون گرايش: دروس عمومي(حداكثر 22 واحد)، دروس پايه(30-16 واحد)، دروس اصلي- تخصصي(85-70 واحد) و دروس اختياري(18-6 واحد).
 
تبصره:
 لازم به ذكر است كه سقف و كف كل دوره هاي آموزشي كارشناسي و تعداد واحدهاي دروس عمومي در اختيار شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد و گروههاي آموزشي مجاز به تغيير آنها نمي باشند.
 
2- كارشناسي ارشد:

1-2- آموزشي- پژوهشي:

1-1-2- با گرايش:دانشجويان اين دوره ها تعداد 12-6 واحد از دروس را به صورت مشترك و تعداد 12-8 واحد از دروس تخصصي گرايش را اخذ مي نمايند. اين دانشجويان دروس اختياري (10-6 واحد) را به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب كميته تحصيلات تكميلي گروه انتخاب مي نمايند.

2-1-2 - بدون گرايش:دانشجويان اين دوره ها 20-12  واحد دروس اصلي-تخصصي را  اخذ مي كنند. (10-6 واحد) اختياري را به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب كميته تحصيلات تكميلي گروه انتخاب  مي نمايند.

تبصره2: با توجه به محدود شدن واحدهاي پايان نامه كارشناسي ارشد بين6-4 واحد، درگروههاي آموزشي كه تعداد واحدهاي پايان نامه 8 واحد بوده است از سقف واحدها، 2 واحد كاسته مي شود. مشروط بر اينكه كف واحدها (28 واحد) رعايت شود.

       جدول دروس كارشناسي ارشد:                                             

كارشناسي ارشد بدون گرايش

كارشناسي ارشد داراي گرايش

اصلي تخصصي    20-12 واحد

اصلي مشترك           12-6 واحد

اختياري                 10-6 واحد

تخصصي گرايش      12-8 واحد

 

اختياري                  10-6 واحد

                       

2-2 كارشناسي ارشد آموزش محور:

دانشجويان دوره آموزش محور مانند دانشجويان آموزشي- پژوهشي دروس خود را براساس جدول فوق الذكر انتخاب مي نمايند. سقف واحدهاي اين دوره همانند دوره آموزشي- پژوهشي و با گذراندن حداقل 2 واحد و حداكثر 4 واحد سمينار(به جاي پايان نامه) مي باشد. براي رعايت سقف واحدها، كمبود دروس از جدول دروس اختياري و يا از ساير گرايش ها جبران مي گردد.

3- دوره دكتري:

دانشجويان دكتري دروس تخصصي رشته(يا گرايش) خود را از جدول دروس مصوب آن رشته (يا گرايش) براساس آيين نامه مربوط انتخاب مي كنند.

تبصره3:

گروههاي آموزشي مي توانند دروس تخصصي و اختياري دوره كارشناسي ارشد در هر رشته (يا گرايش) را با دروس تخصصي دوره دكتري همان رشته (يا گرايش) ادغام نموده و به صورت يك جدول تحت عنوان «دروس تحصيلات تكميلي» ارائه نمايند. در اين صورت محدوده واحدهاي دوره كارشناسي ارشد در آن رشته (يا گرايش) كماكان براساس جدول فوق الذكر و تعداد واحدهاي دوره دكتري طبق آيين نامه مربوط مي باشد.

 

 

 

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal