۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
1392/05/16

1- سمينار دوره آموزش محور

1-1 . سمينار آموزش محور به صورت يك يا دو درس 2 واحدي ارائه مي گردد و دانشجو موظف است حداقل يك سمينار اخذ نمايد.

1-2 . عنوان سمينار توسط استاد سمينار تعيين مي شود.

1-3 . به منظور آشنا شدن دانشجو با پژوهش هاي نظري، پيشنهاد مي شود استاد سمينار دانشجو را به شركت در درس يا دروس نظري مرتبط با موضوع سمينار ترغيب نمايد و خود نيز دانشجو را در اين مسير راهنمايي كند.

1-4 . پس از آماده شدن مطالب سمينار، دانشجو موظف است عنوان سمينار را به همراه تاريخ، ساعت و محل برگزاري سمينار، يك هفته قبل از ارائه سمينار در گروه آگهي نمايد.

1-5 . جلسه ارائه سمينار با حضور استاد سمينار، حداقل يك نفر استاد مدعو و دانشجويان كارشناسي ارشد رسميت مي يابد.

1-6 . قبل از شروع سمينار و در جلسه سمينار، برگه اي شامل چكيده اي از مطالب سمينار و عناوين منابع، توسط دانشجو بين حاضران توزيع گردد.

1-7 . نمره سمينار توسط استاد سمينار و استاد (يا استادان) مدعو تعيين و ميانگين آن به عنوان نمره دانشجو محسوب مي گردد.

1-8 . به منظور ارزشيابي بهتر سمينار، جدولي (شبيه جدول مربوط به دفاع از پايان نامه) شامل ميزان اهميت عنوان سمينار، نحوه ارائه سمينار، و نحوه پاسخ گويي دانشجو به سوالات، تنظيم و نمره براساس آن جدول ارائه شود.

1-9 . مطالب سمينار بايد به صورت مدون به استاد سمينار و به شكل مدون و يا به cd    به مدير گروه تحويل داده شود.

1-10 . تعداد دانشجوي آموزش محور براي هر استاد سمينار در شوراي آموزشي گروه تعيين مي گردد و حداكثر آن 4 نفر به ازاء هر ورودي مي باشد.

2: سمينار دوره آموزشي- پژوهشي

2-1. سمينار دوره آموزشي – پژوهشي به صورت يك درس يك يا حداكثر 2 واحدي ارائه مي شود.

2-2 . ساير شرايط و نحوه ارائه سمينار آموزشي- پژوهشي، به استثناي بند1-3 فوق، همانند سمينار آموزش محور مي باشد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal