۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
1392/12/14
مصوب ششصد و بيست و يكمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 01/12/91

عطف به آئين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (154/21 مورخ 19/1/1388) و آئين نامه دوره دكترا (57209/21 مورخ 17/9/89) و نظر به درخواست گروههاي آموزشي مبني بر ارائه دروس جبراني براي دانشجوياني كه رشته تحصيلي قبلي آنها با رشته جديد كاملاً مطابق نيست اين شيوه نامه تدوين شده است.
با توجه به كسب موفقيت دانشجويان در آزمونهاي ورودي رشته پذيرفته شده و تأكيد دانشگاه بر جبران كمبودهاي علمي توسط خود دانشجويان، خط مشي دانشگاه برگزاري و توسعه دروس جبراني نيست. با وجود اين، در مواقع ضروري بر مبناي مفاد اين شيوه نامه عمل خواهد شد.
1. دروس جبراني بايد از تنوع لازم برخوردار باشد تا بتواند كمبودهاي علمي دانشجويان پذيرفته شده از رشته هاي مختلف را جبران نمايد. اين دروس براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا حداكثر 12 و6 واحد مي باشد.
2. عناوين دروس جبراني مانند ساير دروس برنامه دوره، بايد به تأييد كميته هاي برنامه ريزي گروه و دانشكده رسيده و در نهايت به تصويب ستاد سياستگزاري برنامه هاي درسي دانشگاه برسد. دروس جبراني مصوب بايد در يك جدول مجزا در برنامه درسي درج شود.
3. دروس جبراني بايد از دروس مصوب در مقطع پايين تر ارائه گردد.
4. چنانچه به تشخيص گروه تعداد واحدهاي جبراني دانشجويان كارشناسي ارشد بيش از 8 و براي دانشجويان دكتري 6 واحد باشد، يك نيمسال به سنوات دانشجو اضافه خواهد شد. بديهي است براي اين نيمسال شهريه دريافت نمي شود.
5. نمرات دروس جبراني بايد درحد قبولي مقطع تحصيلي دانشجو باشد ولي در معدل كل دانشجو محاسبه نخواهد شد.
6. در شرايط كاملاً خاص كه اجراي شيوه نامه امكان پذير نباشد ستاد سياستگزاري برنامه هاي درسي مرجع تصميم گيري خواهد بود. از جمله مصداق هاي اين مورد، نبودن درس جبراني مناسب در دوره كارشناسي براي رشته هاي كارشناسي ارشدي است كه دوره كارشناسي ندارد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal