۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

میز خدمت کارگزینی

نام خدمت ارائه شده آدرس ارجاع و پیگیری آن نحوه دسترسی
     کارشناس    
  ارتقای رتبه کارکنان 

دستورالعمل

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

(تکمیل و تایپ فرم درخواست و پیوست کلیه مدارک( فیزیکی
امضای رئیس واحد(صفحه آخرفرم)
ارسال (فیزیکی)به کارشناس مربوط بررسی کارشناسی و طرح در کارگروه تخصصی و یا هیات اجرایی و درج در صورتجلسه های مربوط
اعلام نتیجه به فرد(صدور حکم درصورت تایید هیات و پاسخ مکتوب درصورت مخالفت)

زهرا امامی
شماره تماس 37932025

 ماموریت/ انتقال به داخل دانشگاه
تکمیل و تایپ فرم درخواست و پیوست کلیه مدارک( فیزیکی)
ارسال (فیزیکی)به دفتر دبیرخانه دانشگاه جهت درج در اتوماسیون
ارجاع به معاون اداری-مالی- مدیر امور اداری
بررسی کارشناسی و طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه های مربوط
اعلام نتیجه به فردمکاتبه با سازمان مبدا درصورت تایید هیات و پاسخ مکتوب به فرد در صورت مخالفت)
حسین زالی
شماره تماس
37934138
 
بررسی درخواست ادامه تحصیل کارکنان  ماموریت آموزشی
 
تکمیل فرم درخواست(فیزیکی)
اظهار نظر و امضای رئیس واحد(صفحه دوم فرم)
ارسال به صورت اسکن شده و با نامه رسمی به اداره کارگزینی
بررسی کارشناسی و طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه
اعلام نتیجه به فرد
 مهدی شبانبان   
شماره تماس
37932032
 اعمال مدرک تحصیلی
 

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

 (ارائه درخواست از طریق سامانه اتوماسیون)
اظهار نظر رئیس واحد(نامه مکتوب)
ارسال نامه به امور اداری
بررسی کارشناسی و استعلام عملکرد و استعلام تائیدیه مدرک تحصیلی از مراجع ذیربط
طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه
اعلام نتیجه به فردصدور حکم درصورت تایید هیات و پاسخ مکتوب درصورت

 مهدی شبانیان   
شماره تماس 37932032
  ماموریت / انتقال
به خارج از دانشگاه
  

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی+ پیوست درخواست اعلام نیاز دستگاه مقصد
اظهار نظر رئیس واحد(نامه مکتوب)(نیاز به جایگزین یا بدون جایگزین) ارسال نامه به امور اداری
بررسی کارشناسی و طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه
اعلام نتیجه به فرد/ واحد (و پاسخ مکتوب درصورت مخالفت)
و مکاتبه با دستگاه مقصدو صدور حکم درصورت تایید هیات اجرایی

حسین زالی
شماره تماس
37934138
  تبدیل وضعیت استخدامی
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
قوانین مربوطه                  
ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی
اظهار نظر رئیس واحد(نامه مکتوب)
ارسال نامه به امور اداری
بررسی کارشناسی (استعلام از گزینش + استعلام عملکرد از واحد مربوط)
طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه
اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مخالفت)

حسین زالی
شماره تماس
37934138

 تغییر پست سازمانی
یا
 تغییر عنوان وظیفه
 

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی
اظهار نظر رئیس واحد(نامه مکتوب)
ارسال نامه به امور اداری
بررسی کارشناسی( و حسب مورد استعلام از گزینش در مورد پستهای مدیریتی خاص+ استعلام عملکرد از واحد مربوط)
طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه
اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مکاتبه در صورت مخالفت)

 مهری افضل  
شماره تماس
37934195
  استعفا/ بازخریدی
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

 قوانین مربوطه

ارائه درخواست از طریق  اتوماسیون
اظهار نظر رئیس واحد نامه مکتوب(نیاز به جایگزین / بدون جایگزین)
ارسال نامه به امور اداری
بررسی کارشناسی
طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه
اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مخالفت )
مکاتبه برای تسویه حساب
 سید مصطفی طباطبائی
 شماره تماس
37934138
 تعریف شیفت کارکنان
سامانه حضور و غیاب ada.ui.ac.ir 
:تعریف کلیه شیفتهای دانشگاه از جمله
شیفتهای انتظامات، تاسیسات( براساس نامه های ارسالی از واحدهای مربوطه و تایید آن توسط مدیر امور اداری)
شیفت پرسنل نیمه وقت، سه چهار وقت، ( براساس حکم کارگزینی و نامه واحد درخصوص ساعت بهره مندی)
کسرکار جانبازی(براساس تائیدیه درصد جانبازی توسط بنیاد شهید ، درخواست فرد و تایید واحد درخصوص ساعت بهره مندی)
کسر کار معلولین (براساس تائیدیه سازمان بهزیستی ، درخواست فرد و تایید واحد درخصوص ساعت بهره مندی)
کسر ساعت کار حق شیر بانوان (براساس تائیدیه پزشک متخصص مبنی بر تغذیه فرزند از شیر مادر ، درخواست فرد و تایید واحد درخصوص ساعت بهره مندی)


مهری افضل
شماره تماس
37934195
 
جابجایی محل خدمت افراد
در سامانه حضور و غیاب
https://erp.ui.ac.ir/Hermes با توجه به ابلاغ های صادره محل خدمت افراد در سامانه به جهت تایید مرخصیها و مشاهده تردد توسط رئیس واحد جابجا می شود
مهری افضل
شماره تماس
37934195
 ارسال گزارش
کسرکار به واحد
حقوق و دستمزد
https://erp.ui.ac.ir/Hermes
گزارش گیری کسر کار یک ماه قبل از پرداخت حقوق ماه جاری
ارسال گزارش بوسیله نامه به واحد حقوق و دستمزد
   مهری افضل
شماره تماس
37934195
 اصلاح تردد ها http://ada2.ui.ac.ir/Lego.Web/
درخواست کارمند در اتوماسیون اداری و اعلام دلیل موجه
تایید توسط رئیس واحد مربوطه
اعلام به کارگزینی
اصلاح تردد
مهری افضل
شماره تماس
37934195 
 برقراری، افزایش و یا کاهش
کمک هزینه های
 عائله مندی و اولاد
 
 ارسال درخواست در سامانه مروارید به اداره کارگزینی
پیوست کردن مدارک در درخواست شامل: تصویر شناسنامه های کارمند، همسر یا فرزند
صدور حکم کارگزینی
 سید مصطفی
 طباطبائی
شماره تماس
37932091
 بررسی پرونده
مشمولان بازنشستگی

https://erp.ui.ac.ir/Hermes 

اخذ لیست اولیه مشمولان بازنشستگی از سیستم کارگزینی( 6ماه قبل از تاریخ بازنشستگی افراد)
بررسی پرونده افراد جهت محاسبه دقیق سنوات خدمت
مکاتبه با افراد و ابلاغ تاریخ بازنشستگی (6ماه قبل از تاریخ بازنشستگی)
مکاتبه درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان
سید مصطفی
طباطبائی
شماره تماس
37932091
 بررسی درخواست
متقاضیان بازنشستگی
اخذ درخواست کتبی فرد به صورت اتوماسیونی به همراه موافقت واحد و امور اداری
بررسی پرونده افراد جهت محاسبه دقیق سنوات خدمت
درخواست ارائه و تکمیل مدارک ذیل توسط فرد
تصویر( شناسنامه/کارت ملی- اخرین مدرک تحصیلی/ کارت پایان خدمت/ اخذ تمایل فرد برای ادامه بیمه تکمیلی/ اخذ شماره حساب بانک صادرات / پیگیری امور نقل و انتقال حق بیمه
تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و 3 بازنشستگی
انجام امور تسویه حساب
ارسال پرونده به سازمان بازنشستگی
پیگیری برقراری حقوق پرسنل
مکاتبه درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان
   سید مصطفی طباطبائی
شماره تماس
37932091
 بررسی و مکاتبه
 درخصوص سنوات ارفاقی
 ( جانبازان-همسران شهدا-
فرزندان شهید)
 oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
 دمکاتبه سازمان بازنشستگی(کمیته ارفاق) درخصوص میزان سنوات ارفاقی افرا
سید مصطفی
طباطبائی
شماره تماس
37932091  
  پرداخت کمک
هزینه ازدواج و فوت
  ارسال درخواست در اتوماسیون اداری به اداره کارگزینی
  پیوست کردن مدارک در دخواست شامل: تصویر شناسنامه های کارمند+ زوج(صفحه  اول شناسنامه  و سند ازدواج) تصویر صفحه های 2، 3 و 4 سند ازدواج
   تنظیم نامه توسط کارگزینی به امور مالی پرداخت توسط امور مالی

  سید مصطفی
 طباطبائی
شماره تماس 
37932091
  افزایش حقوق سالانه https://erp.ui.ac.ir/Hermes

           ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق از هیات دولت

صدور احکام افزایش حقوق
 حسین زالی    
شماره تماس   
37932091          
  تمدید قرارداد سالانه
ارسال اسامی کارکنان قراردادی به هسته گزینش
بررسی صلاحیت کارکنان قراردادی جهت تمدید قرارداد توسط گزینش و اعلام نظر به امور اداری استعلام رضایت از عملکرد و اعلام نیاز واحدها از کارکنان قراردادی زیر مجموعه
صدور تمدید قرارداد کارکنان تایید شد
    حسین زالی    
  شماره تماس
 37934138
  دریافت شماره
مستخدم و شناسه
 سامانه کارمند ایران     اختصاص مجوز لازم جهت استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی از وزارت علوم یا سازمان امور استخدام  تهیه لیست واجدین شرایط از طریق آزمون یا طبق مصوبات  تهیه فرم شغل و شاغل تکمیل مدارک مشمولین، ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران و دریافت شماره مستخدم پس از تایید نهایی

      حسین زالی         شماره تماس     37934138     

 بررسی درخواست ادامه تحصیل کارکنان ماموریت آموزشی فرم درخواست
قوانین مربوطه
 تکمیل فرم درخواست(فیزیکی)
اظهار نظر و امضای رئیس واحد(صفحه دوم فرم)
ارسال به صورت اسکن شده و با نامه رسمی به اداره کارگزینی
بررسی کارشناسی و طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه
اعلام نتیجه به فرد
مهدی شبانیان
شماره تماس
37932032
 برنامه ریزی و اجرای
 دوره های آموزشی
   هماهنگی با اساتید دوره محل برگزاری
  مهدی شبانبان 
شماره تماس
37932032
  ارزشیابی دوره و مدرس  فرم شماره 3
 دریافت فرم ارزشیابی از دوره و مدرس ( فرم شماره 3) مهدی شبانیان
شماره تماس
37932032
 هماهنگی جهت معرفی
همکاران شرکت کننده
در دوره های

خارج از دانشگاه
 فرم شماره 2 درخواست
 دریافت فرم شماره 2شرکت همکاران در دوره های خارج ازدانشگاه 
مهدی شبانیان
شماره تماس
37932032
ارزشیابی کارکنان
 ماده 21 آیین نامه
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
https://erp.ui.ac.ir/Hermes سامانه مروارید
تکمیل فرم از روی پیش نویس اتوماسیون اداری و قراردادن مستندات لازم مربوط به بندهای مربوطه و امضا و ارجاع برای مدیر مستقیم
بررسی و اعطای امتیاز توسط مدیر مستقیم و مدیر بلافصل و ارجاع به مدیریت امور اداری
ارجاع ارزشیابی به کارشناس مربوطه جهت بررسی مجدد مستندات
ثبت امتیاز در سامانه بام (سامانه صدور احکام)
ارجاع فرم برای مسئول بایگانی اتوماسیونی
دور حکم پایه استحقاقی سالیانه

 مریم منتظری   
شماره تماس
37935535
تمدید قرارداد
استخدام پیمانی
اعضای پیمانی
 
بندالف ماده 8 آیین نامه استخدامی
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
https://erp.ui.ac.ir/Hermes سامانه مروارید
 
ارسال لیست اعضای پیمانی به هسته گزینش جهت تأییدیه اعضا
بررسی امتیاز ارزیابی سالیانه
تأیید هیأت اجرایی جهت صدور حکم تمدید استخدام پیمانی با توجه به بندهای 1 و 2
صدور حکم تمدید با توجه به بند
حسین زالی
شماره تماس
37934138
انتخاب کارکنان نمونه
 (جشنواره شهید رجایی)
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
https://erp.ui.ac.ir/Hermes سامانه مروارید
 
بررسی سوابق و ملاک های دیگر اعضای معرفی شده جهت کارمند نمونه
تأیید هیأت اجرایی و انتخاب نهایی اعضای معرفی شده
تهیه صورتجلسه و در نهایت صدور احکام پایه تشویقی
ارسال لیست اعضای منتخب به روابط عمومی جهت صدور گواهی تشویق و جوایز
مریم منتظری   
  شماره تماس      
37935535   
 پایه تشویقی ارزشیابی
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
https://erp.ui.ac.ir/Hermes سامانه مروارید 
ارسال نامه مدیریت امور اداری به واحدها برای معرفی اعضای واجد شرایط دریافت پایه تشویقی ارزشیابی
دریافت اسامی و تکمیل اطلاعات کارکنان پیشنهادی جهت تصمیم گیری در هیأت اجرایی
تهیه صورتجلسه منتخبین جهت صدور حکم پایه تشویقی ارزشیابی.
مریم منتظری
شماره تماس
37935535
 مرخصی فوت بستگان (فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند(اسکن گواهی فوت الزامی است مهری افضل
شماره تماس
37934195

 مرخصی تولد فرزند
(برای آقایان )
ماده103 برنامه ششم
 فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند
(اسکن و ضمیمه نمودن شناسنامه فرزند الزامی است)
مهری افضل
شماره تماس
37934195
 مرخصی بدون حقوق
ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
https://erp.ui.ac.ir/Hermes سامانه احکام
فرد درخواست خود را در اتوماسیون وارد و به همراه موافقت رئیس واحد به امور اداری ارسال میکند. (درصورتی که مرخصی برای ادامه تحصیل باشد ، مستندات اشتغال به تحصیل ضمیمه شود)
در صورت موافقت امور اداری ، حکم مربوط در سامانه احکام صادر می شود
مهری افضل
شماره تماس
37934195
 مرخصی استعلاجی
 ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
https://erp.ui.ac.ir/Hermes سامانه احکام
 فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند. (اسکن گواهی پزشک و سایر مستندات پزشکی الزامی است)
پس از تایید پزشک معتمد ، مرخصی وارد میشود. برای روزهای بیش از 3 روز ، حکم مرخصی استعلاجی صادر می شود
مهری افضل
شماره تماس
37934195
 مرخصی ازدواج
 ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
https://erp.ui.ac.ir/Hermes سامانه احکام
فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند. (اسکن و ضمیمه نمودن سند ازدواج الزامی است)
مهری افضل
شماره تماس
37934195
مرخصی زایمان
 ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
https://erp.ui.ac.ir/Hermes سامانه احکام

فرد درخواست خود را در اتوماسیون وارد و به امور اداری ارسال میکند. (اسکن و ضمیمه نمودن فرم بستری بیمارستان الزامی است) پس از ارجاع به کارشناس مربوطه،حکم مرخصی زایمان
در سامانه احکام صادر می گردد. (6ماهه برای مشمولان تامین اجتماعی و تمدید 3ماهه آن با درخواست کتبی فرد به صورت اتوماسیونی) و ( صدور حکم مرخصی 9ماهه برای مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری)

 مهری افضل
شماره تماس 
37934195
تاریخ به روز رسانی:
1402/04/25
تعداد بازدید:
15709
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان -ساختمان مرکزی-اداره کارگزینی یاوران علمی
کدپستی: 8174673441
تلفن: 031-37932022 تلفکس: 37932021
Powered by DorsaPortal