۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقيمنو افقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت امور آموزشي</span>مديريت امور آموزشي
معرفي مدير و مسئول ادارات زيرمجموعه
اداره پذيرش، ثبت نام و خدمات آموزشي
اداره خدمات رايانه اي
اداره دانش آموختگان
آيين نامه ها
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت برنامه ريزي و نظارت آموزشي</span>مديريت برنامه ريزي و نظارت آموزشي
معرفي مدير برنامه ريزي و نظارت آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش مطالعات و برنامه ريزي آموزشي</span>بخش مطالعات و برنامه ريزي آموزشي
معرفي كارشناسان بخش مطالعات و برنامه ريزي آموزشي
ساختار مديريت و شرح وظايف
رشته ها، سرفصل دروس و برنامه هاي آموزشي
كميته هاي بخش مطالعات و برنامه ريزي آموزشي
آيين نامه ها
سايت هاي مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش نظارت و ارزيابي</span>بخش نظارت و ارزيابي
معرفي كارشناسان بخش نظارت و ارزيابي
كميته هاي بخش نظارت و ارزيابي
آيين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هدايت استعدادهاي درخشان</span>گروه هدايت استعدادهاي درخشان
معرفي دفتر هدايت استعداد هاي درخشان
معرفي مدير و كارشناس
المپياد علمي دانشجويي
بنياد ملي نخبگان
پذيرش بدون آزمون
آيين نامه ها و شيوه نامه ها
سايت هاي مرتبط
سوال و جوابهاي احتمالي
ورود كارشناسان دكتري استعداد درخشان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي</span>دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي</span>معرفي دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي
وظايف دفتر پذيرش
كاركنان
پذيرش اتباع غير ايراني
پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج كشور
پذيرش متخصصان ايراني غير مقيم
ورود كارشناس دفتر پذيرش
مديريت آموزشهاي الكترونيكي و آزاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالي</span>امور مالي
معرفي رئيس و كارشناسان
ميزان شهريه
Collapse معاونت آموزشي و تحصيلات تكميليمعاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئين نامه ها</span>آئين نامه ها
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
مديريت امور آموزشي
مديريت برنامه ريزي و نظارت آموزشي- مطالعات و برنامه ريزي آموزشي
مديريت برنامه ريزي و نظارت آموزشي- نظارت و ارزيابي
دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي
گروه هدايت استعدادهاي درخشان
مديريت آموزش هاي الكترونيكي و آزاد
همه آيين نامه ها



Powered by DorsaPortal